ComTrade SMS Portal
Skip Navigation LinksPočetna : Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA ZA PREPAID KLIJENTE KOJI KORISTE USLUGE SMS SERVISA


Hvala vam što koristite Comtrade SMS servis (preko Comtrade portala), (u daljem tekstu "Portal").


Molimo vas da pažljivo pročitate naše OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA.


Ako koristite Comtrade SMS servis preko Comtrade portala ili se registrujete za nalog preko Comtrade portala onda ste saglasni sa ovim OPŠTIM USLOVIMA KORIŠĆENJA (u daljem tekstu: “Opšti uslovi korišćenja“ ili “Uslovi”), i iste prihvatate u potpunosti, odnosno sa istima ste u svemu saglasni. Ovaj dokument smatraće se pravno-obavezujućim ugovorom. Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Opštim uslovima korišćenja, ovde iznetim, nemojte koristiti naš Portal za slanje SMS poruka.


DEFINICIJE
SMS SISTEM COMTRADE-a podrazumeva server, hardver, softver, aplikacije i internu računarsku mrežu potrebnu za realizaciju SMS usluga, kao i linkove i priključke za povezivanje SMS sistema COMTRADE-a sa odgovarajućim sistemima operatora;
Operator” podrazumeva sva pravna lica koja poseduju važeću licencu nadležnog organa Republike Srbije za raspolaganje javnom mobilnom telekomunikacionom mrežom i koja COMTRADE-u obezbeđuju tehničke uslove za pružanje usluga koje su predmet ovih Uslova. Operatori koji raspolažu javnom komunikacionom mrežom u trenutku stupanja na snagu ovih Uslova su: Telekom Srbija a.d. Beograd, Yettel d.o.o. Beograd, A1 Srbija d.o.o. Beograd i Globaltel d.o.o. Beograd;
Krajnji korisnik“ u smislu Opštih uslova korišćenja podrazumeva fizičko ili pravno lice koje koristi prepaid ili postpaid usluge javne mobilne telekomunikacione mreže Operatora;
SMS Usluge“ ili „SMS Servis“ mogu podrazumevati SMS BULK usluge i VAS SMS usluge u zavisnosti od dogovora sa svakim pojedinačnim klijentom (u daljem tekstu: “Usluge“).
Klijent“ je privredno društvo, preduzetnik, organizacija, udruženje, odnosno bilo koje drugo pravno lice koje je prihvatilo ponudu COMTRADE-a za pružanjem usluga SMS servisa (preko Portala), odnosno to ste vi.


Ukoliko imate pitanje o našim Opštim uslovima korišćenja, kontaktirajte nas putem emaila: mobile@comtrade.com


KORISNIČKI NALOG


PRIHVATLJIVOST
Da biste koristili Portal neophodno je da:
• ste ovlašćeni da kreirate nalog u ime privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u čije ime i za čiji račun otvarate nalog na Portalu
•kompletirate proces registracije
•prihvatite Opšte uslove korišćenja
•dostavite istinite, kompletne i ažurne informacije, i garantujete za istinitost i ispravnost istih.

Korišćenjem Portala COMTRADE-a ili registracijom naloga na istom Portalu, izjavljujete i garantujete da ste upoznati sa ovim Opštim uslovima korišćenja, kao i da na iste pristajete, odnosno iste prihvatate u celosti, i da nećete koristiti Portal na bilo koji način koji nije u skladu sa relevantnim zakonskim i/ili podzakonskim propisima RS. COMTRADE može, kada oceni da je neophodno, odbiti pružanje Usluge, zatvoriti nalog bilo kog korisnika i promeniti zahteve za prihvatljivost u bilo kom trenutku.


TRAJANJE
Opšti uslovi korišćenja važe od trenutka kada se registrujete na Portal i traju sve vreme dok isti portal koristite. Klikom na dugme i unosom korisničkog imena znači da ste zvanicno "potpisali" Opšte Uslove korišćenja. Ako se prijavljujete na Portal u ime privrednog društva ili drugog pravnog lica, izjavljujete i garantujete da imate zakonsko i/ili drugo relevantno ovlašćenje da prihvatite Opšte uslove korišćenja u ime tog privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica.


UPRAVLJANJE NALOGOM
Vi ili COMTRADE možete raskinuti ugovorni odnos u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, tako što ćete obavestiti drugu stranu. Možemo da deaktivirano našu uslugu u bilo koje vreme, sa ili bez razloga. Ako deaktiviramo vaš nalog bez opravdanog razloga, nadoknadićemo vam neiskorištene SMS poruke. Ukoliko za deaktiviranje imamo opravdan razlog, poput nepridržavanja odredaba Opštih uslova korišćenja sa vaše strane, neiskorišćenje SMS poruke neće vam biti refundirane ili nadoknađene. Nakon što bude deaktiviran, trajno ćemo izbrisati vaš nalog i sve podatke povezane sa njim, osim podataka koje smo dužni da čuvamo/pohranjujemo u skladu sa relevantnim zakonskim i/ili podzakonskim propisima. U slučaju da ne koristite svoj Nalog na Portalu 12 (slovima: dvanaest) ili više meseci, tretiraćemo Vaš nalog kao "neaktivan" i trajno ćemo brisati isti, kao i sve podatke povezane sa njim.


NALOG I LOZINKA
Odgovorni ste za čuvanje svog korisničkog imena i lozinke vašeg naloga. Takođe ste odgovorni za bilo koji nalog kojem imate pristup po bilo kom osnovu, bez obzira da li ste ovlašćeni ili ne. Dužni ste da nas odmah po saznanju obavestite o neovlašćenom korišćenju vašeg naloga. Mi ne snosimo odgovornost za bilo kakve gubitke kao posledice ukradenih ili hakovanih lozinki. Takodje, mi nemamo pristup vašoj trenutnoj šifri, a iz bezbednosnih razloga možemo samo resetovati vašu lozinku.


SPOROVI OKO NALOGA
Nama nije poznata unutrašnja organizaciona ili kadrovska struktura vašeg pravnog lica, te ne ulazimo u to ko ima pristup nalogu. Obavezujete se da nećete tražiti pristup ili informacije o nalogu koji nije vaš, kao i da preuzimate na sebe obavezu rešavanja eventualnog spora nastalog u pogledu neovlašćenog korišćenja Naloga od strane trećeg neovlašćenog lica. Odlučujemo ko poseduje nalog na osnovu kontaktnih podatka navedenih za taj konkretni nalog.


IZMENE
Zadržavamo pravo izmene naših Opštih uslova korišćenja i ističemo našu obavezu urednog objavljivanja istih na našem Comtrade Portalu i/ili slanjem e-pošte na poslednju adresu e-pošte koju ste nam naveli. Ukoliko ne deaktivirate svoj Nalog u roku od deset (slovima: 10) dana od dana objavljivanja novih Opštih uslova korišćenja smatraće se da ste iste prihvatili i isti će biti primenjeni na bilo koju nastavljenu ili novu upotrebu SMS servisa. Sa svoje strane, zadržavamo pravo da u bilo koje vreme promenimo naš SMS sistem, odnosno bilo koje funkcije Portala.
U slučaju da sa konkretnim prepaid klijentom imamo međusobno zaključen komercijalni ugovor o pružanju sms usluga, odredbe predmetnog zaključenog komercijalnog ugovora imaće prednost u odnosu na odredbe ovih Opštih uslova korišćenja.


PREPAID PLAĆANJE
Klijent kupuje kredit za potrošnju avansnim plaćanjem prema sopstvenim potrebama. Klijentu su na raspolaganju odgovarajući iznosi kredita odnosno broj SMS poruka koje određujemo u dogovoru sa samim Klijentom i imajući u vidu Klijentove poslovne potrebe. Vremenski limit u kome morate iskoristiti kredit je 12 (slovima: dvanaest) meseci.


CENE
Sve cene su izražene bez PDV-a, koji pada na teret Klijenta. Kredit za potrošnju se dodeljuje nakon potvrde avansne uplate.


U zavisnosti od dogovorenog sa svakim pojedinačnim Klijentom, Kljent može biti u obavezi da plaća sledeće naknade kako je navedeno u tabeli ispod:


Naziv usluge Neto cena u RSD
Mesečna naknada po alfanumeričkom senderu na A1 mreži 1.000,00
Aktivacija/deaktivacija bulk servisa (alfanumeričkog sendera) na Yettel mreži 1.000,00 po zahtevu
Mesečna naknada po servisu za sve aktivne SMS BULK servise (alfanumeričke sendere) na Yettel mreži 1.000,00
Mesečna naknada po alfanumeričkom senderu na Telekom mreži 1.000,00

Klijent plaćanje BULK SMS poruka za sve mreže, vrši 100% avansno po predračunu COMTRADE-a, a za broj poruka koji se kupuje po pisanom zahtevu, odnosno narudžbini Klijenta.
Naknade iz tabele iznad, Klijent će plaćati najkasnije u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana prijema fakture.
Ukoliko se plaćanje ne izvrši nakon isteka valute, zadržavamo pravo deaktiviranja ili privremenog suspendovanja naloga.
U slučaju promene cenovnika od strane bilo kog operatora, COMTRADE zadržava pravo da donese odluku o promeni cene odnosno usklađivanju svog cenovnika sa cenovnikom operatora. U slučaju navedene promene, novi cenovnik će se primenjivati počev od datuma koji COMTRADE navede u svojoj e-mail poruci upućenoj Klijentu.


POVRAĆAJ NOVCA
Imate pravo na povraćaj novca za unapred plaćene SMS poruke ukoliko prestanemo da vam pružamo Usluge iz razloga koji nije naveden u ovim Opštim uslovima korišćenja, odnosno ukoliko bez razloga prestanemo da vam pružamo Usluge. Nemate pravo na povraćaj novca od nas u bilo kojim drugim okolnostima.


PRAVA I OBAVEZE COMTRADE I KLIJENTA
OBAVEZE COMTRADE SU:

1. da omogući slanje SMS poruka Klijentu preko Portala;
2. da obezbedi pravilno funkcionisanje SMS sistema COMTRADE-a i SMS servisa. COMTRADE ne daje garancije za funkcionisanje SMS sistema i SMS servisa do trenutka prijema poruka od Klijenta, kao i između Operatora i Krajnjeg korisnika;
3. da obezbedi da sadržaj isporučenih SMS poruka odgovara sadržaju ispisanom od strane Klijenta, kao i da SMS poruke budu poslate na brojeve telefona Krajnjih korisnika Klijenta;
4. da Usluge pruža u skladu sa važećim propisima, normativima i pravilima struke.


OBAVEZE KLIJENTA SU:
1. da sadržaj SMS usluga, odnosno SMS poruka sačini u skladu sa važećim propisima i uz poštovanje svih prava trećih lica. COMTRADE ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za sadržaj SMS usluga koje Klijent šalje;
2. da prilkom kreiranja sadržaja SMS usluga, odnosno SMS poruka poštuje sva prava intelektualne svojine trećih lica, i u tom smislu obezbedi sve potrebne licence, saglasnosti, dozvole trećih lica i nadležnih organa, za ceo period trajanja ugovornog odnosa izmedju COMTRADE i Klijenta;
3. da prilikom korišćenja SMS usluga i kreiranja sadržaja SMS usluga, odnosno SMS poruka obezbedi posebnu zaštitu dece, odnosno maloletnih lica;
4. da poruke šalje jedino korisnicima koji su dali svoju saglasnost da primaju poruke i istu saglasnost nisu naknadno opozvali, odnosno korisnicima koji su punoletni u skladu sa relevantnim propisima, odnosno šalje poruke samo onim korisnicima koji su se za to dobrovoljno prijavili;
5. da obezbedi potrebnu infrastrukturu u vidu računara, internet konekcija i svega što je potrebno za funkcionisanje SMS usluga putem Portala;
6. da pruži ovlašćenim stručnim licima COMTRADE-a sve tehničko-tehnološke i druge podatke potrebne za postavljanje i funkcionisanje SMS sistema COMTRADE-a i SMS servisa;
7. da rešava pritužbe, zahteve i reklamacije Krajnjih korisnika u roku od 3 (tri) dana od dana prijema istih. Primljene pritužbe, zahteve i reklamacije Krajnjih korisnika Klijent treba da obradi u najkraćem roku i da uputi sugestiju COMTRADE-u da li istu treba usvojiti ili ne;
8. formira i čuva bazu podataka Krajnjih korisnika koji su prihvatili korišćenje SMS servisa, u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti;
9. ukoliko se Korisniku pruža SMS usluga koju je Krajnji korisnik dužan da plati, Krajnjeg korisnika na jasan i nedvosmislen način obavesti o ceni i načinu prekida korišćenja odgovarajuće SMS usluge;
10. ukoliko se SMS usluga sastoji u slanju reklamnih BULK SMS poruka, da u okviru sadržine takve poruke navede da Krajni korisnici mogu u svakom trenutku prestati sa korišćenjem predmetne usluge slanjem poruke sadržaja „STOP“;
11. ukoliko se SMS usluga sastoji u slanju reklamnih BULK SMS poruka, iste šalje isključivo od 9 časova svakog dana, a krajnji rok za isporuku korisnicima je 20 časova. Tačan termin se definiše prilikom zahteva slanja reklamnih BULK SMS poruka, koji COMTRADE šalje na odobrenje Telekomu;
12. ukoliko se SMS usluga sastoji u slanju reklamnih BULK SMS poruka, dostavlja COMTRADE-u putem e-mail-a zahtev za slanje reklamnih BULK SMS poruka. Zahteve za slanje BULK SMS poruka, odnosno tekst poruke, naziv sender-a, broj poruka u Telekom mreži i vreme slanja, potrebno KLIJENT se obavezuje da dostavi COMTRADE-u najmanje tri dana pre dana određenog za početak pružanja predmetne SMS usluge.
13. zaštiti COMTRADE od svih prava i zahteva trećih lica i preuzme celokupnu odgovornost u vezi eventualne povrede prava trećih lica u smislu prethodnih tačaka, kao i da regresira COMTRADE-u iznos štete kao i svaki drugi iznos koji COMTRADE bude primoran da plati vansudski ili na osnovu pravnosnažne odluke suda, odnosno konačne odluke drugog nadležnog organa.


KLIJENT NE SME:
1. da šalje SMS poruke sa uvredljivim sadržajem, sadržajem sa lažnim predstavljanjem, sadržajem koji diskriminiše Krajnje korisnike po osnovu rase, pola, boje, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja ili sličnog statusa, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, invaliditeta;
2. da šalje SMS poruke lascivnog, političkog ili uvredljivog karaktera;
3. da koristi SMS servis za generisanje spam-a (SMS poruke na čiji prijem Krajnji korisnik nije pristao);
4. da obmanjuje Krajnje korisnike i nepostupa po prijavljenim reklamacijama, zahtevima i pritužbama Krajnjih korisnika.
COMTRADE ima pravo da odmah po saznanju za kršenje prethodno navedenih zabrana deaktivira nalog Klijentu.


ODGOVORNOST
KLIJENT je saglasan da se u pogledu sadržaja i obaveza u vezi sa sadržajem usluge odriče svih zahteva prema COMTRADE-u i obavezuje se da će u potpunosti nadoknaditi svaki iznos koji, u vezi sa navedenim sadržajem i obavezama, COMTRADE plati bilo kom licu. Ukoliko KLIJENT prekrši bilo kakvu obavezu u vezi sa uslugom i sadržajem usluge prema bilo kom korisniku servisa ili bilo kom trećem licu, COMTRADE ima pravo da obustavi usluge, odnosno deaktivira nalog Klijentu bez prethodne najave.
Odgovornost prema Krajnjem korisniku usluge ili bilo kom tećem licu u potpunosti pada na teret Klijenta. COMTRADE nema odgovornost niti obavezu prema Krajnjem korisniku servisa ili bilo kom trećem licu. COMTRADE, takođe, ne daje nikakve garancije, eksplicitno ili implicitno, zakonske ili druge, koje se na bilo koji način odnose na slanje SMS poruka od strane Klijenta. COMTRADE ni u kom slučaju neće biti odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili specijalnu štetu, uključujući i izgubljenu dobit, gubitak podataka, niti će on biti odgovoran za rezultate usluga njegovih inženjera, osim ukoliko je šteta nastala kao posledica grube nepažnje ili namere COMTRADE-a.


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
U slučaju značajnih tehnoloških inovacija, koje omogućavaju poboljšanje korišćenja SMS servisa preko Portala, Klijent se saglašava da će iste COMTRADE uvesti u eksploataciju.


VIŠA SILA
Nijedna strana neće biti odgovorna za štetu prouzrokovanu prekidom, neizvršavanjem, kašnjenjem sa izvršavanjem obaveza ukoliko je razlog događaj izvan kontrole strana koji može da obuhvata, bez ograničenja, prirodne katastrofe, vremenske nepogode, požar, nuklearni incident, elektromagnetno pulsiranje, teroristički akt, nerede, rat, podmetanje požara, pobune, nemire, oružane sukobe bilo koje vrste, obustavu rada, zatvaranje poslovnih prostorija, štrajkove, nestašice, ograničenja i mera organa vlasti (uključujući odbijanje ili otkazivanje bilo kog izvoza, uvoza ili druge dozvole), krađu, bankrot, kvar mašina, karantin, kvar na komunikacijama, nestanke struje, interneta ili telekomunikacija koji nisu prouzrokovani od strane bilo koje strane kao odgovorne, epidemije, pandemije ili neki drugi događaji izvan razumne kontrole odgovorne strane. Klijent i COMTRADE će uložiti razuman napor kako bi umanjile dejstva događaja više sile.


ZAŠTITA POVERLJIVOSTI INFORMACIJA
Klijent i COMTRADE mogu da dobiju ili da imaju pristup tehničkim podacima, kao i podacima o poslu, softveru, pravima intelektualne svojine, planovima proizvoda i strategijama, promocijama, klijentima, ličnim podacima i povezanim poslovnim informacijama koje nisu tehničke prirode, a koje strana koja vrši otkrivanje smatra poverljivim, kao i sve podatke koji su jasno označeni kao poverljivi u vreme otkrivanja („Poverljive informacije“). Bez obzira na sve druge suprotne odredbe, svi poslovni podaci koji se tiču bilo kojih neobjavljenih proizvoda COMTRADE-a ili KLIJENTA smatraju se Poverljivim informacijama.
Poverljive informacije se mogu upotrebiti od strane koja prima iste, samo u svrhu izvršavanja obaveza u vezi sa predmetom ovih Opštih uslova korišćenja, i samo od strane onih zaposlenih ili saradnika te strane koji moraju da budu upoznati sa takvim informacijama. Strana koja prima informacije će štititi Poverljive informacije strane koja vrši otkrivanje uz isti nivo čuvanja (ali ne niži od razumnog stepena staranja) koji koristi strana koja prima informacije da zaštiti sopstvene poverljive informacije slične prirode. Obaveza čuvanja informacija strane koja prima informacije trajaće u periodu od 3 (slovima: tri) godine od njihovog otkrivanja.
Gore pomenuto se neće odnositi na bilo koje informacije koje su: (i) već poznate strani koja prima informacije pre obelodanjivanja; (ii) javno dostupne bez ikakve krivice strane koja prima informacije; (iii) pravilno primljene od neke treće strane bez obaveze za poverljivošću prema strani koja vrši obelodanjivanje; (iv) nezavisno razvijene od strane one strane pre ili nezavisno od obelodanjivanja; (v) obelodanjene u skladu sa zakonom (zahtevane od strane državnih organa, revizora, itd.; ili (vi) obelodanjene od strane one strane koja prima informacije, uz prethodno pisano odobrenje strane koja vrši obelodanjivanje.


ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
DEFINICIJE
Rukovalac“ u smislu ovih Opštih uslova korišćenja označava Klijenta, odnosno vas;
Obrađivač“ u smislu ovih Opštih uslova korišćenja označava COMTRADE;
Drugi obrađivač“ označava lice kome Obrađivač može poveriti obradu Podataka o ličnosti, na osnovu opšteg ili posebnog pisanog ovlašćenja Rukovaoca;
"Podatak o ličnosti" ili „Podatak“ označava svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno;
"Lice na koje se podaci odnose" označava fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju u svrhu izvršenja Usluge;
"Obrada podataka o ličnosti" ili „Obrada“ označava svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa Podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, u cilju izvršenja Usluge;
"Povreda podataka o ličnosti" označava povredu bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
Zakon“ označava važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije;
Poverenik“ označava Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Ovi Opšti uslovi korišćenja, prihvaćeni od strane Klijenta, smatraće se, u smislu Zakona, ugovorom o obradi podataka o ličnosti zaključenim između Klijenta i COMTRADE.


OBAVEZE RUKOVAOCA SU:
1. da će Obrada podataka o ličnosti započeti i vršiti se na osnovu validnog pravnog osnova i, u slučaju kada je to neophodno, nakon obaveštenja nadležnog organa o radnjama Obrade, i da će se sve vreme sprovoditi u skladu sa relevantnim zakonskim propisima;
2. da se tokom trajanja obrade obrađuju samo oni Podaci koji su neophodno potrebni za ostvarivanje svrhe Obrade;
3. da će, u toku trajanja Obrade Podataka o ličnosti po ovom Ugovoru, davati Obrađivaču pismena uputstva za konkretne radnje Obrade, prema potrebama posla, kao i kad god Obrađivač to od njega zatraži;
4. da će primeniti sve odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere (u daljem tekstu: „Mere zaštite“) neophodne za delotvornu zaštitu Podataka o ličnosti, u skladu sa nivoom tehničkih dostignuća i troškovima njihove primene, a uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu Obrade, verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica;
5. da će, ukoliko je to potrebno, primenjene Mere zaštite ažurirati;
6. da će Obrađivaču, na njegov zahtev, bez odlaganja dostaviti odgovarajuća pismena ovlašćenja za angažovanje Drugih obrađivača za vršenje posebnih radnji obrade u ime Rukovaoca;
7. da će Obrađivaču, po okončanju radnji Obrade, potpisati Zapisnik o brisanju ili vraćanju svih Podataka o ličnosti koji su bili predmet Obrade;
8. da će izvršiti sve druge radnje i ispuniti sve druge obaveze koje su Zakonom ili drugim propisom predviđene kao obaveza Rukovaoca, a predstavljaju uslov za Obradu Podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.
Rukovalac je dužan da nadoknadi Obrađivaču troškove koje je Obrađivač imao vezano za izvršenje obaveza, a koji troškovi ne obuhvataju primenu standardnih Mera zaštite Obrađivača.


OBAVEZE OBRAĐIVAČA SU:
1. da će da obrađuje Podatke o ličnosti isključivo u ime Rukovaoca, u skladu sa svrhom i načinom Obrade, određenim od strane Rukovaoca;
2. da će da obrađuje Podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvima Rukovaoca, Opštim uslovima korišćenja i Zakonom;
3. da će da upozori Rukovaoca ukoliko smatra da uputstva iz tačke 2) ovog člana nisu u skladu sa Zakonom ili drugim propisima;
4. da će da obezbedi da su se fizička lica koja su ovlašćena da obrađuju Podatke o ličnosti, obavezala na čuvanje poverljivosti podataka;
5. da će obezbediti da svako fizičko lice koje je ovlašćeno na pristup Podacima o ličnosti obrađuje podatke isključivo u cilju izvršenja usluga koje Obrađivač pruža;
6. da će da primeni Mere zaštite;
7. da prema potrebi angažuje Druge obrađivače za vršenje posebnih radnji Obrade u ime Rukovaoca, na osnovu pismenog ovlašćenja dostavljenog od strane Rukovaoca;
8. da, uzimajući u obzir prirodu Obrade, u meri u kojoj je to moguće, primenom odgovarajućih Mera zaštite pomaže Rukovaocu u ispunjavanju njegovih obaveza u odnosu na zahteve za ostvarivanje Zakonom propisanih prava Lica na koja se podaci odnose;
9. da, uzimajući u obzir prirodu Obrade i informacije koje su mu dostupne, pomaže Rukovaocu u ispunjenju njegovih Zakonom propisanih obaveza koje se tiču: bezbednosti Obrade, obaveštavanja Poverenika o povredi Podataka o ličnosti, obaveštavanja Lica na koje se podaci odnose o povredi Podataka o ličnosti, vršenja procene uticaja radnji Obrade na zaštitu Podataka o ličnosti i pribavljanja mišljenja Poverenika pre započinjanja radnji obrade;
10. da učini dostupnim Rukovaocu ili licu koje on ovlasti sve informacije koje su neophodne za predočavanje ispunjenosti obaveza Obrađivača predviđenih ovim Ugovorom, najviše jednom u 12 (dvanaest) meseci, uz prethodnu najavu pisanim putem najmanje 15 (petnaest) dana unapred;
11. da, po okončanju ugovorenih radnji Obrade, a na osnovu obostrano potpisanog Zapisnika o brisanju ili vraćanju Podataka o ličnosti, izbriše ili vrati Rukovaocu sve Podatke o ličnosti, u zavisnosti od odluke Rukovaoca, osim ukoliko postoji drugačija obaveza Obrađivača zasnovana na Zakonu ili drugom važećem propisu.


EVIDENCIJE RADNJI OBRADE
Obrađivač je dužan da vodi evidenciju o svim vrstama radnji Obrade koje se vrše u ime Rukovaoca, a koja evidencija sadrži informacije o:
1. imenu i kontakt podacima Obrađivača i Rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno predstavniku Rukovaoca ili Obrađivača i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2. vrsti Obrada koje se vrše u ime Rukovaoca;
3. prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ukoliko su takve mere zaštite propisane Zakonom, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
4. opšti opis Mera, ukoliko je to moguće.
(u daljem tekstu: „Evidencije“). Obrađivač će na zahtev Poverenika učiniti dostupnim ove Evidencije.


POVREDA PODATAKA O LIČNOSTI
Obrađivač se obavezuje da, ukoliko dođe do povrede bezbednosti podataka o ličnosti, koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti, koji se obrađuju (u daljem tekstu: „Povreda“), odmah po saznanju za Povredu, bez nepotrebnog odlaganja obavesti Rukovaoca o toj Povredi. Obrađivač će Rukovaocu dostaviti sve informacije koje poseduje i pružiti mu svu potrebnu pomoć u postupku pred Poverenikom odnosno drugim nadležnim organom. Obrađivač će bez odlaganja obaveštavati Rukovaoca o svakoj proveri ili merama preduzetim od strane Poverenika ili drugog nadležnog organa.


ODGOVORNOST OBRAĐIVAČA ZA EVENTUALNU ŠTETU VEZANO ZA POSTUPANJE SA PODACIMA O LIČNOSTI
U slučaju da se Obrađivač ne pridržava uputstava Rukovaoca ili ne izvršava neku drugu obavezu iz ovih Opštih uslova vezano za zaštitu podataka o ličnosti, snosi odgovornost za svu stvarnu, dokazanu, štetu koju je Rukovalac pretrpeo usled takvog postupanja Obrađivača. U slučaju da Lice čiji se podaci obrađuju podnese odštetni zahtev protiv Rukovaoca zbog povrede nekog od Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđenih prava, do koje povrede je došlo isključivom krivicom Obrađivača, i uspe sa svojim zahtevom, Obrađivač je dužan da nadoknadi Rukovaocu svu stvarnu štetu koju je prouzrokovao namerom ili krajnjom nepažnjom.


PREDMET OBRADE
Predmet obrade je pružanje SMS usluga preko Portala Comtrade-a.
TRAJANJE OBRADE
Trajanje obrade je ograničeno na trajanje/postojanje Naloga Rukovaoca na Portalu Obrađivača.
PRIRODA I SVRHA OBRADE
Priroda i svrha obrade je izvršenje obaveza u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.
VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI
Vrsta podataka o ličnosti koji se obrađuju su: brojevi telefona i sadržaj poruke.
VRSTA LICA O KOJIMA SE PODACI OBRAĐUJU
Lica čiji se podaci obrađuju su: pravna lica klijenti Rukovaoca i fizička lica klijenti Rukovaoca koji su dali svoju saglasnost da primaju poruke i istu saglasnost nisu naknadno opozvali.


MERE ZAŠTITE
- Pseudonimizacija i kriptozaštita podataka o ličnosti: Mrežni saobraćaj koji sadrži podatke o ličnosti koji se obrađuju u skladu sa Opštim uslovima korišćenja, je kriptovan (TLS preko SMTP između Comtrade i klijenta, VPN između Comtrade i klijenta, HTTPS/TLS na svim HTTP konekcijama,Transparent Data Encription na nivou baze);
- sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade:
• Pravila o bezbednosti (deo pravila sistema upravljanja informacionom bezbednošću u Comtrade) koja uređuju obradu podataka o ličnosti u okviru pružanja usluga u skladu sa Opštim uslovima korišćenja.
Ključne mere bezbednosti:
o Pristup podacima je ograničen na članove SMS tima i tima za IT podršku;
o Podaci na prenosivim uređajima su zaštićeni kriptozaštitom ili dodatnim šiframa;
o Pristup mreži Comtrade-a je zaštićen Firewall-om i Intrusion Detection/Prevention System-om;
o Primena pravila o rukovanju podacima o ličnosti i pravila o poverljivosti;
o Zaštita od zlonamernih programa je implementirana na krajnjim tačkama, serverima i e-mail prolazima;
o Zaposleni su obučeni u oblasti informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti;
o Postojanje vodiča za postupanje u slučaju nastupanja bezbednosnih incidenata;
o Bekapovanje podataka;
o Fizički obezbeđen data centar;
o Kontrola fizičkog pristupa.
- obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku:
Comtrade poseduje Plan oporavka od katastrofa i nastavka poslovnih akrivnosti.
- postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade:
Comtrade sprovodi interne i eksterne revizije (ISO/IEC 27001:2013) i održava akreditovane sertifikate.
Klijent ima pravo da vrši reviziju nad bezbednosnim merama Comtrade-a.